AR-GE/TASARIM MERKEZİ TEŞVİKLERİ

Türkiye’de yerleşik olan ve Tasarım Faaliyetlerini Türkiye ‘ de gerçekleştiren firmaların en az 10 tam eş değer tasarım personeli istihdam ediyorlarsa Tasarım Merkezi belgesi alabilirler ve 5746 sayılı Kanunun ilgili indirimlerinden faydalanabilirler.

Bu çerçevede tasarım faaliyeti gerçekleştiren ve Tasarım Merkezi olmak isteyen firmanın ayrıca bölümlenmiş bir alanda tasarım personellerini istihdam etmeleri ve Sanayi Alanlarında üretici olarak faaliyet göstermeleri gerekmektedir. Sanayi Alanları dışında ise 59.11, 59.12    74.10 ve 90.02  NACE KOD larında faaliyet gösterenler Tasarım Merkezi Belgesi alabilmektedir. Tasarım Merkezi ile birlikte elde edilebilecek muafiyetler ise aşağıdaki özetlenmiştir.

Gelir Vergisi Stopaj Teşviki:  Doktoralı ve temel bilimler konusunda Yüksek Lisans derecesine sahip personeller için %95,
Yüksek lisans veya Temel bilimler lisans mezunu personel için %90,
Diğer personeller için %80 Gelir Vergisi stopajı teşvik kapsamındadır.
Sigorta Prim Desteği: Kanun kapsamında çalışan tasarımcıların bu görevleri ile ilgili ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesi  %50 oranında  teşvik kapsamındadır.


Tasarım Merkezi Kurumlar Ek İndirimi: Tasarım merkezlerinde gerçekleştirilen tasrım faaliyetleri sonucunda oluşan harcamaların tamamı kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılır.
Kurumlar vergisi ek İndirimi konusunda aşağıda ki harcamalar bu kapsamdadır.
İlk madde ve malzeme giderleri (İlk madde, yardımcı madde, işletme malzemesi, ara mamul, yedek parça)
Personel Gİderleri (Personel ile ilgili tahakkuk ettirilen ücretler)
Genel Giderler (Elektrik, su, bakım onarım, haberleşme, nakliye, sigorta, kitap, dergi ,kira giderleri)
Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizmetler (Normal bakım-onarım hizmeti dışında alınan  mesleki ve teknik destek, test, laboratuvar ve analiz hizmeti giderleri)
Vergi, Resim ve Harçlar (Ar-Ge Ve Tasarım faaliyetleriyle doğrudan ilişkili olan ayni vergi, resim ve harçlar)
Amortisman ve Tükenme Payları (Ar-Ge faaliyetleri yürütülmesi amaçlı alınan iktisadi kıymetler için ayrılan amortismanlar)
Damga Vergisi İstisnası: Tasarım Merkezlerinde Tasarım Faaliyetleriyle doğrudan ilgili kıymetli evraklar için damga vergisi teşvik kapsamındadır.
Gümrük Vergisi Teşviği: Tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan müstesnadır.

Siparişe Dayalı Tasarım Faaliyetleri İstisnası: Tasarım merkezlerine siparişe dayalı olarak yaptıracakları Ar-Ge ve tasarım faaliyetleri için 5746 sayılı kanunda belirtilen indirim, teşvik ve istisnalardan %50 oranında faydalanabilmektedir. Faaliyetleri gerçekleştiren Ar-Ge ve tasarım merkezleri tüm istisnalardan faydalanabilirken, siparişi veren firma Ar-Ge ve Tasarım İndirimi ile Damga Vergisi indiriminden faydalanabilmektedir.

Bunlara ilave olarak 7338 sayılı kanunla ek olarak aşağıda belirtilen teşvik ve imkanlarda getirilmiştir;

İmalatçı, Ar-Ge Merkezi ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Firmaları İçin Hızlandırılmış Amortisman Uygulamasının Devamı: Yeni makina ve teçhizat için münhasıran Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılmak üzere, 2023 takvim yılı sonuna kadar iktisap edilen yeni makina ve teçhizat için amortisman oran ve süreleri, Maliye Bakanlığınca bu Kanunun 315 inci maddesine göre tespit ve ilan edilen faydalı ömür sürelerinin yarısı dikkate alınmak suretiyle hesaplanmasına karar verilmiştir.

Yeminli Mali Müşavir Tasdik Raporunu Zamanında İbraz Edilmemesi Nedeniyle İndirim İptali Yerine Ek Süre Verilmesi: Ar-Ge ve Tasarım Merkezi yapıları olan ve Tam Tasdik Kapsamında olmayan firmalarca, yararlanılan indirim için YMM Ar-Ge/Tasarım İndirimi Tasdik Raporunun vergi dairesine ibrazı şarttır.  Bu raporun ibrazında süreye uymamak indirim iptaline neden olmaktaydı.

Yapılan yeni düzenleme ile raporun zamanında ibraz edilmemesi halinde, mükellefe tebliğ edilmek şartı ile 60 gün mühlet tanınmaktadır. Bu süre içinde raporun ibraz edilmesi ile indirim hakkı korunmuş olacaktır.

Çiğdem Üstgül/Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

 ÖZEL HABER

Ahmet Doğan-KOBİLIFE

Diğer Makaleler

İlginizi Çekebilir