7338 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN TEŞVİK VE YENİDEN DEĞERLEME İMKANLARI

Yurt Dışından Getirilecek Sermayeye Yüksek Faiz İndirimi

Nakdi sermaye artışından kaynaklanan faiz indirimi uygulamasında, şirketlerin sermaye yapılarının güçlendirilmesi, özkaynakla finansmanın teşvik edilmesi ve ülkemize yabancı sermaye/yurt dışından kaynak girişinin artırılması amacıyla, sermaye artışının yurt dışından getirilen nakitle karşılanan kısmı için indirim oranı 01.01.2022 yılından itibaren %50 yerine %75 olarak uygulanacaktır.

Yatırım Teşvik için Mahsup Düzenlemesi

Mevcut durumda, hak kazılan yatırıma katkı tutarları gerek yatırımdan gerekse yatırım döneminde diğer faaliyetlerden elde edilen gelirlere indirimli oranda kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle kullanılabiliyor.

Yapılan düzenlemeyle, 1/1/2022 yılından itibaren yatırıma katkı tutarının yüzde 10’unun kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken ayı takip eden ikinci ayın sonuna kadar talep edilmesi şartıyla, ÖTV ve KDV hariç diğer vergi borçlarından terkin edilmek suretiyle kullanılabilmesine imkan sağlanmıştır.

Amortisman Ayırmada Getirilen Kolaylıklar

Mükellefler, işletme aktifine yeni kaydedilecek iktisadi kıymetler (binek otomobiller hariç) için kullanıma hazır olduğu tarihte ve aktifte kaldığı süre kadar gün esasına göre amortisman ayırmaya başlayabilirler.

Ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilen faydalı ömürden kısa olmamak ve bu sürenin iki katını aşmamak ve maksimum 50 yılı geçmemek üzere her yıl aynı nispet olmak üzere amortisman oranını belirleyebileceklerdir.

Vergiye Uyumlu Mükelleflere Sağlanan Vergi İndirimi Kuralları Esnetildi

Kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5’nin, kurumlar vergisi mükellefleri tarafından ödenmesi gereken gelir veya kurumlar vergisinden indirmesine imkan sağlayan düzenleme 01.01.2022 yılından itibaren geçerli olmak üzere esnetildi. Buna göre;

  1. İnceleme süreci dava aşamasında olan mükellefler indirimden yararlanmaya mahkeme sonuçlanana kadar devam edecekler. Dava mükellef açısından olumsuz sonuçlandığında alınan indirimin iade edilmesine gerek bulunmayacak.
  2. Kesinleşmiş tarhiyat söz konusu olan mükellefler için ise; İndirim tutar sınırının tavanı olan tutarın %1’ini (2020 yılı için 15.000 TL) kesinleşmiş tarhiyatın aşmaması durumda da indirimden yararlanmaya devam edilmesi sağlanacak.
  3. Artık sadece yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannameleri, geçici vergi beyannameleri, muhtasar, muhtasar ve prim hizmet beyannameleri ile Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine verilmesi gereken katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi beyannameleri bu indirim için dikkate alınacaktır. Buna göre Damga Vergisi Beyannamesi verilmemesi veya eksik beyanda bulunulması nedeniyle yapılıp kesinleşen tarhiyatlar tutarına bakılmaksızın indirim ihlali sayılmayacak.

Yeniden Değerleme Uygulamasının Kalıcı Olarak Getirilmesi

Tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine, enflasyon düzeltmesi şartlarının gerçekleşmediği hesap dönemlerinin sonu itibariyle, bilançolarına dahil bulunan amortismana tabi iktisadi kıymetlerini ve amortisman tutarlarını yeniden değerleme imkânı getirilmiştir.

Bu düzenleme kapsamında geçmişte temin edilen varlıkları da kapsar şekilde yapılacak ilk değerleme işleminde %2 verginin ayrıca ödenmesi gerekmektedir. Bu vergi değerlemenin yapıldığı ayı izleyen ay sonuna bir beyanname ile beyan edilip, istenirse üç eşit taksitte ödenebilecek.

Çiğdem Üstgül-Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

KOBİLIFE

Diğer Makaleler

İlginizi Çekebilir