7256 Saylı Kanun 17 Kasım 2020 Tarihinde Yayımlanarak Yürürlüğe Girdi

Geçen sayıdaki yazımda bahsettiğim torba kanun teklifi 17 Kasım 2020 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Uzun süredir beklenen borçların yapılandırılması ile varlık barışı gibi konular yasalaştı ancak daha önceki benzer kanunlarda yer alan ve çıkması beklenen Matrah artırımı uygulaması bu torba kanunda yer almadı. Yasalaşan bazı önemli konuları sizin için aşağıda özetlemeye çalıştım.

Borçların Yeniden Yapılandırılması

Yapılandırma kapsamına giren vergi borçları için hesaplanması gereken gecikme faizi, gecikme zammı ve gecikme cezası yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde vergi aslına bağlı olarak kesilen cezaların tamamının, vergi aslına bağlı olmayan cezaların %50 sinin tahsilinden vazgeçilecektir.

Kanun kapsamında yapılandırma imkanı getirilen borçlar aşağıdaki gibidir.

  • Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergiler, vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamlarının 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere ait olan tutarlar,
  • Gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacaklarının 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) öncesine ait tutarlar,
  • Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamında, 2020 yılı Ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı tutarları,
  • Belediyelere ödenmesi gereken vergiler ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamlarının 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) öncesine ait tutarlar.

Kanundan yararlanarak borçlarını yapılandırmak isteyen mükellefler 31.12.2020 tarihine kadar başvuru yaparak peşin ya da 6, 9, 12, 18 taksit seçeneklerinden yararlanabilirler. Peşin veya ilk taksit ödemelerinin vadesi Vergi borçları için 31.01.2020, SGK borçları için 28.02.2020 dir. Sonraki taksitler 2 şer aylık dönemler halinde ödenecektir.

Mükellefler daha önce yapılandırılmış olan borçlarını da dilerlerse bu kanun kapsamında tekrardan yapılandırabilirler. İlk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir.

Yeni İhracat Teşviki

Tam mükellef gerçek kişilerin, Posta İdaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler tarafından düzenlenen elektronik ticaret gümrük beyannamesi ile gerçekleştirdikleri mal ihracatı (mikro ihracat) kapsamında elde ettikleri kazancın %50’si gelir vergisi beyannamesinde gelirden indirilebilecektir.

Varlık Barışı

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, bu maddedeki hükümler çerçevesinde, 30/6/2021 tarihine kadar Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilirler. Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlardan, 30/6/2021 tarihine kadar vergi dairelerine bildirilen ve dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın kanuni defterlere kaydedilen söz konusu varlıklar vergiye tabi kazancın
ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilir.
Bağkur Prim Borçlarının Dondurulması

Bağkurluların, 31/10/2020 tarihinden önceki sürelere ilişkin prim borçlarını, 31/01/2020 tarihine kadar ödememeleri veya yapılandırmamaları halinde, borçları silinerek sigortalılığı durdurulur. Durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmez. Ancak, daha sonra sigortalı ya da hak sahipleri tarafından talep edilmesi hâlinde durdurulan sigortalılık sürelerinin tamamı, ihya edilebilir. Bağkurlu olarak çalışmaya devam edenlerin sigortalılıkları 01/11/2020 tarihi itibariyle yeniden başlamış olacaktır.

Çiğdem Üstgül/Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

KOBİLIFE

Diğer Makaleler

İlginizi Çekebilir